About Us

1973 sk]vXw-_À 23 \v {]hÀ¯-\-am-cw-`n-¨p. 2000þtesd ]pkvX-I-§Ä ]pd-¯n-d¡n hnÚm-\-Ip-Xp-In-I-fmb s]mXp-hm-b-\-¡m-scbpw hnZymÀ°n-I-sfbpw cmjv{So-b-þ-km-aq-ly-þ-kmw-kvIm-cnI {]hÀ¯-I-sc-bp-ap-t±-in¨v ]pXnb kvIoap-IÄ Bhn-jv¡-cn¨v {]hÀ¯n-¡p-¶p.

Latest News
tIcfw kmwkvImcnI hnm\tImiw 150 ¸cw FgppIm klIcnp kqW hnm\tImiw aebmfn BZyambn ****** hnizkmlnXynse mknpI kqWamb ]cn`mj Nn ]ntjgvkn \npw......
New Books
Imkvt{SbpsS \mn
F sI ctaiv
Price:120.00
Edition :1 st
Enlarge Image
Reviews Order
 
{Zcmjv{Sw
IW¡qÀ BÀ kptcjvIpamÀ
Price:85.00
Edition :1st
Enlarge Image
Reviews Order
 
are you afraid of examination
sI sI hmkp
Price:70.00
Edition :1st
Enlarge Image
Reviews Order
 
GImInIfpsS Bġqw
H ]n kptcjv
Price:75.00
Edition :1st
Enlarge Image
Reviews Order
 
lnpXzhpw `mcX kwkvImchpw
tUm. [À½cmPv ASm«v
Price:60.00
Edition :1 st
Enlarge Image
Reviews Order
 
]dp kpcnI
Aw_nImkpX³ am§mSv
Price:180.00
Edition :1st
Enlarge Image
Reviews Order
 
ISY sImsWv Smcp IfnhoSv
k]vX]pcw A¸p¡p«³
Price:120.00
Edition :1st
Enlarge Image
Reviews Order
 
C{Pmehpw imk{Xhpw
N{µtk³ anXr½e
Price:120.00
Edition :1 st
Enlarge Image
Reviews Order
 
IS {]Wb
_o kPohv
Price:120.00
Edition :1st
Enlarge Image
Reviews Order
 
Dpkacw
]¿¶qÀ æªnca³
Price:50.00
Edition :1st
Enlarge Image
Reviews Order